ഈ പരിഭാഷയിൽ, 2015-12-30 മുതൽ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽവരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

താങ്കൾക്കു് ആ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാം. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പരിഭാഷ പാലിയ്ക്കുന്നതിനെ കൂറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കു്, ദയവായി Translations README നോക്കുക.

ഗ്നു ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം

വിതരണങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

ഗ്നുവും ലിനക്സും

ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാനായി പൂര്‍ണമായൊരു സിസ്റ്റത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കില്‍, ഞങ്ങളുടെ പൂര്‍ണമായും സ്വതന്ത്രമായ ഗ്നു/ലിനക്സ് വിതരണങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണുക.

ഗ്നുവും ലിനക്സും

ഗ്നുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഭവങ്ങള്‍